LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Dağıtıcı

  Tek parçada en fazla 5 kilogram ağırlığındaki  kargoların kısa sürede kapıdan kapıya kendi nam ve hesabına   dağıtımını  yapacak gerçek ve tüzel kişileri

 • Dağıtılmış Stok

  Aynı malzeme stoğunun farklı yerlerde bulundurulması.

 • Dağıtım

  Ürünlerin belirtilen zaman, miktar vb. koşullara uygun olarak, belirtilen yerlere sevk ve teslim edilebilmesi (gönderilmesi) için gerçekleştirilen işlemler bütünü (Bu kapsam altında, dağıtım merkezleri gibi tesisler de dikkate alınır).

 • Dağıtım Ağı

  Ürünlerin sevk noktalarından teslim noktalarına kadar geçen süreçte yer alan, depo, rota, satış noktası, vb. gibi öğelerin tanımlandığı sistem.

 • Dağıtım Gereksinimlerinin Planlaması

  Dağıtım ağı içinde hangi ürüne, ne zaman, ne kadar ve nerede gereksinim duyulacağının ve bu gereksinimin nasıl karşılanacağının plânlanması.

 • Dağıtım İhtiyaçlarının Planlaması (DİP)

  Dağtım ağı içinde hangi ürüne, ne zaman, ne kadar ve nerede gereksinim duyulacağının ve bu gereksinimin nasıl karşılanacağının planlanmasıdır.

 • Dağıtım Kanalı

  İşletmenin ürettiği ve/veya sunduğu malların/hizmetlerin, işletmeden son kullanıcıya kadar olan akışında, bu akış üzerinde yer alan noktaların bütünü (Örneğin dağıtım merkezleri, bayiler, satıcılar vb.).

 • Dağıtım Kanalları

  İşletmenin ürettiği ürünleri nihai tüketiciye ulaştırana kadar geçen süreçte kullandığı aracılar bütünüdür.

 • Dağıtım Kaynakları Planlaması

  Dağıtım gereksinimlerini karşılamak amacıyla taşıma araçları, depolama ve yükleme-boşaltma kapasiteleri, işçilik, finansman vb. dağıtım kaynaklarının belirli kısıt ve ölçütlere göre plânlanması.

 • Dağıtım Merkezi Hizmet Ücreti

  Dağıtım merkezinin yaptığı tüm lojistik faaliyetler için kg, palet vb. başına belirlemiş olduğu hizmet ücreti.

 • Dalgasal Toplama

  Sevkedilecek malzemenin bekleme süresini enazlamak için toplama listelerini seçme ve sıralama yöntemi (Toplama emirlerinin, aynı ürünler, aynı taşıyıcı, aynı varış noktası biçiminde dalgalar hâlinde oluşturulmasıdır. Bölgesel toplamada toplama emirleri bölge bazında oluşturulur, tüm bölgeler aynı zamanda toplanır, ürünler daha sonra sınıflandırılır ve sevkiyata göre konsolide edilir. Dalgasal toplama ise daha hızlı bir yöntemdir, toplama emirleri düzenlenirken taşıma aracı ve varış noktaları dikkate alınır.

 • Damage

  Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi, vd işlemleri sırasında meydana gelen yırtılma, çatlama, kırılma, bozulma, deforme olma, ıslanma, vbg değer ve zaman kaybına neden olan zararların tümüdür.

 • Damping – Dumping

  Bir malın pazar değerinin ve mâliyetinin altında satılması sonucu başka firmaların zarar görmesi.

 • Dar Koridor

  Paletlerin raflara yüklenmesi ve boşaltılmasında yandan yüklemeli çakaların (reach truck) kullanıldığı koridor (Bu tip koridorların genişliği, 240-300 cm. arasında olup depo alanı kullanımı açısından daha verimlidir. ).

 • Dar Koridor Çakası

  Dar koridorlarda kullanılan, yandan yüklemeli çatallı kaldıraç (forklift).

 • Dara

  Taşıma kabının boş ağırlığı. Taşıma aracının boş ağırlığı.

 • Darboğaz

  Sürecin kapasitesini sınırlayan aşama (Darboğaz kapasite arttırıldığında, süreç kapasitesi de buna paralel olarak artarken, darboğaz olmayan bir kapasite arttığında, süreç kapasitesi artmayacaktır.).

 • Davet Listesi

  İhale usulü ile mal veya hizmet satın almak üzere ihaleye davet edilen şirket listesi.

 • Dayanıksız Mal/Yük

  Kısa raf ömürlü, soğutma veya ısıtma gibi özel koruyucu hizmetler gerektirebilen, aksi durumda hızlı bozulabilecek veya değerini yitirebilecek yük (Genellikle taze meyve ve sebze için kullanılır).

 • Dead Weight Cargo Capacity (DWCC)

  Gemilerin yaz dönemi yükleme çizgisine kadar tümüyle yüklendiğinde taşıyabilecekleri yükün ağırlığı.

 • Dead Weight Tonnage (DWT)

  Bir geminin yük ve diğer ağırlıklar (yakıt, yağ, kumanya vb.) dahil, longton (1 longton = 1.016 kg) cinsinden taşıyabileceği en fazla ağırlık.

 • Değer Zinciri

  İlk madde/hizmetin temininden son madde/hizmet tüketimine kadar olan süreçte yer alan, birbirleriyle malzeme, hizmet ve bilgi akışı şeklinde ilişkileri olan ve ürüne değer ekleyen işlemler bütünüdür.

 • Değer Zinciri Analizi

  Bir tedârik zinciri boyunca tüm zincir üyeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bilgilerin tanımlanmasına yönelik yapısal tasarım yöntemlerinin kullanımı.

 • Değer Zinciri – Value Chain

  Müşteri isteklerine göre ilk madde/hizmetin temininden son madde/hizmet tüketimine kadar olan süreçte yer alan, birbirleriyle malzeme, hizmet ve bilgi akışı şeklinde ilişkilileri olan ve ürüne değer ekleyen işlemler bütünü.

 • Değişim Mühendisliği

  Maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi kritik performans ölçümlerinde etkin organizasyonel gelişmeler elde etmek için işletme süreçlerinin köklü bir şekilde yeniden düşünülmesi ve yeniden tasarlanması.

 • Değişken Maliyet

  İş düzeyi veya miktarına bağlı olarak değişen mâliyet (Örneğin hammadde mâliyeti, enerji mâliyeti gibi).

 • Değişken Ürün Gözü

  Boşaldığı zaman herhangi bir stok kalemini yerleştirmek için uygun olan yer.

 • Delivered Duty Paid (DDP)

  Belirtilen varış yerinde gümrük vergisi ödenmiş olarak yapılan uluslararası teslim şekli kavramı.

 • Delivered Duty Unpaid (DDU)

  Belirtilen varış yerinde gümrük vergisi ödenmeksizin yapılan uluslararası teslim şekli kavramı.

 • Denetim İzi – Audit Trail

  Bir kaydın içeriğini ya da kaynağını etkileyen değişimlerin elle ya da bilgisayarla işaretlenmesi.

 • Denge Ağırlıklı Çaka

  Yükün ön tekerleğin önündeki çatala yerleştirildiği, arka tekerleğin üzerinde bulunan ağırlığın yükü dengelediği, çatalın salt dikey yönde hareket ettiği, öne veya arkaya gitmediği, diğer tüm hareketlerin aracın hareketi ile sağlandığı çaka.

 • Deplasman Ton

  Bir geminin su içindeki hacmi kadar (taşırdığı) suyun ağırlığı.

 • Depo

  Eşyanın açık veya kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yeri,

 • Depo Güvenliği

  Yetkisiz personel, zararlı haşere, rüzgâr, yangın, sel vb. kontrol dışı unsurların depoya girmemesi için alınan önlemler ile giriş, bakım, temizlik vb. işlemlerin kaydı.

 • Depo İşlem Hacmi

  Depolama işlem hacminin, ağırlık, adet vb. cinsinden ölçüsü (Örneğin teslim alınan ve sevkedilen mal miktarı toplamının yarısı).

 • Depolama Maliyeti

  Malzemelerin fiziksel olarak depolanması (kira/amortisman, ısıtma, aydınlatma, sigorta, genel giderler vb.) ve elleçlenmesi (malzeme boşaltma, mal kabul, gruplama, paket açma, paket bölme, istifleme, yerleştirme, eksik tamamlama, toplama, yükleme vb.) ile ilgili masraflar.

 • Depolama Planı

  Depo içinde bulunan veya bulunması plânlanan malzeme cinslerini ve işgâl ettiği hacimleri gösteren, kroki şeklinde ifâde edilmiş plân.

 • Desi

  Yük taşıma ücreti hesabında kullanılmak üzere; paket, sandık, koli vb. yüklerin üç boyutunun (en, boy, yükseklik) santimetre cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 3.000′e bölünmesi ile elde edilen değer (Karayolu taşımacılığında 3 dm3=1 kg olarak dikkate alınır. Yükün hacimsel büyüklüğü 3 dm3′ü 1 kg’dan küçük ise ağırlık 1 kg olarak alınır.).

 • Destek Çubuğu

  Bir rafı oluşturmada kullanılan temel bağlantı elemanı (İki ayak arasında taşıma veya dayanıklılığı arttırmak amacıyla yatay veya çapraz olarak kullanılırlar, birbirlerine kaynak yoluyla veya civata kullanılarak birleştirilirler).

 • Dinamik İşlem Kontrolü

  Açıklama Ürünlerin çıkış performans kontrollerinin sürekli olarak yapılması.

 • Dış Kaynak Kullanımı

  Şirketlerin kendi temel (core) faaliyetlerine daha fazla odaklanmak, mâliyetlerini azaltmak, kaliteyi yükseltmek, verimliliğini arttırmak, sabit mâliyetleri değişken mâliyetler hâline dönüştürmek, ilgili tedârikçinin uzmanlık, yatırım ve yaratıcılık gücünden yararlanmak, pazara tepki hızını yükseltmek amaçlarından bir veya birkaçından yararlanmak üzere, varolan şirket faaliyeti veya faaliyetlerinin gereğinde ilgili varlıkları ile birlikte üçüncü parti şirketlere devredilmesi süreci.

 • Doğrudan Mağazaya Teslim

  Ürünün ilk sevkiyat noktasından satış noktasına doğrudan gönderilmesi.

 • Doğrudan Satış Noktası

  Ürünleri doğrudan ana satıcı firmadan alan satış noktası.

 • Doğrudan Sevkiyat

  Ürünlerin, bir depolama işlemi yapılmaksızın müşteriye gönderilmesi.

 • Doğrudan Üretim Malzemesi

  Bir ürünün üretim sürecinde ve içeriğinde bulunan malzeme (ürün ağacında yer alan malzemeler).

 • Doğrudan Yerleştirme

  Depoda gelen malzemelerin, doğrudan ilgili lokasyona yerleştirilmesi.

 • Dökme yük gemisi

  Petrol, hububat veya cevher gibi ambalajlanmayan, kolilenmeyen, şişelenmeyen veya sair surette paketlenmeyen dökme yükleri taşıyan gemi.

 • Dökme Yük Kapasitesi

  Gemi tümüyle dökme yüklerle yüklendiğinde alabileceği en büyük hacimsel yük miktarı.

 • Dökme Yük Taşıyıcısı

  Petrol, tahıl veya maden gibi paketlenmemiş, şişelenmemiş veya herhangi bir şekilde ambalajlanmamış büyük miktardaki dökme yükleri taşıyan şirket.

 • Dökme Yük – Bulk Cargo

  Bir ambalaj içinde olmayan yük.

 • Doküman

  Fatura, satınalma emri vb. formların her biri.

 • Dolaylı/Distribütör Kanalı

  Şirketlerin ürünlerini önce distribütöre, distribütörün de bu ürünleri son kullanıcıya sattığı kanal.

 • Dolu Adres – Occupied Space

  Başka bir malzeme tarafından kullanılmakta olan stok alanı.

 • Dönemsel Sayım – Cycle Counting

  Stok doğruluğunu sağlamak amacıyla, stoğun belirli dönemlerde bir düzen içerisinde sayılması ve kaydedilmesi işlemi.

 • Donmuş Bölge – Frozen Zone

  Üretim programının, öngörülen bir süre içinde değiştirilmemek üzere kesinleştirildiği kısmı.

 • Dönüş Taşıması – Backhaulage

  Gidiş ve dönüş taşıma ücretinin birlikte düşünülerek, bir araç ile götürülen yüklerin bırakılıp, aynı araç ve aynı/benzer güzergâh kullanılıp, farklı yüklerin getirilmesi.

 • Dördüncü Parti Lojistik

  Müşterilerine kapsamlı tedârik zinciri çözümleri sunmak için, kendi organizasyonunun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, üçüncü taraf lojistik (3PL) şirketleri ile biraraya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketler (4PL şirketleri, tüm tedârik zinciri boyunca değer katabilme uzmanlığına ve yeteneğine sahip olmak zorundadır).

 • Dördüncü Taraf Lojistik

   Müşterilerine kapsamlı tedarik zinciri çözümleri sunmak için, kendi organizasyonunun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, üçüncü taraf lojistik(3PL) şirketleri ile biraraya getiren ve tüm zincirinin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketlerdir.. 4PL şirketleri tüm tedarik zinciri boyunca değer katabilme uzmanlığına ve yeteneğine sahip olmak zorundadır.

 • Düzenli Hat İşletmecisi – Liner

  Tarifeli bir düzen içinde yük taşımacılığı hizmeti veren şirketler (Örneğin; denizyolu ile belirlenmiş bir sefer programına göre sürekli hizmet veren gemi hattı işletmecileri).