LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • I.S.O. (Internatıonal Standarts Organization)

   "Internatıonal Standarts Organization" için kısaltma.Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu.Donatımdan paketlemeye,etiketleme ve evrak tanzimine kadar her türlü konuda uluslararası standart oluşturan kuruluş.

 • İade İşlemleri Maliyeti

  Onarım, yenileme, fazlalık, eskime, yaşam süresinin dolması, sorunların teşhisi, ürünlerin değiştirilmesi, ekolojik etmenler gibi nedenlerden dolayı oluşan iade işlemlerinin mâliyeti (Bu mâliyet, iade sipâriş yönetimi, iade taşımaları, geri kazanım, finans, bilgi-işlem, imhâ ve garanti mâliyetlerini kapsar.).

 • İade Ürün Belgesi

   Return Material Authorization (RMA), Return Goods Authorization (RGA) Geri gönderilen ürünün şirketin orijinal ürünü olduğunu gösteren ve iade nedenini belirten form.

 • İade Ürün Yetkisi

  Return Product Authorization Genellikle “Garanti/Geri Dönüşüm” bilgisini de içeren, şirketin orijinal ürünleri ile ilgili iade nedenlerini tanımlama yetkisi.

 • İade Yönetimi – Return Management

  Müşteriden tedârikçiye geri gönderilen ürünlerle ilgili taşıma, depolama, geri kazanım, imhâ vb. işlemlerin yönetimi.

 • İade – Return

  Müşterinin, bir bedel ödeyerek satın aldığı malları, hasarlı olmasından dolayı ya da diğer nedenlerle (beğenmeme, parasını ödeyememe, sezon sonu olması, konsinye stok vb.) geri vermesi.

 • IATA

  Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

 • İç Bölge – Hinterland

  Liman, demiryolu istasyonu gibi lojistik merkezlerin hizmet verdiği karasal bölge.

 • İç Suyolları Taşımacılığı – Inland Shipping

  Nehirler, göller ve kanallar üzerinde özel tip gemiler ile yapılan taşımacılık.

 • İçinden Geçilebilir Raf

  Drive-Through Rack Bir kenarından diğer kenarına çaka geçmesine izin veren, ürünlerin derinlemesine istiflenmesine olanak tanıyan ve böylece koridor alanından tasarruf sağlayan, az çeşit malın yüksek miktarlarda depolandığı, yerleştirme için travers yerine rayların kullanıldığı raf (Bu raflarda FIFO uygulaması zordur).

 • İçine Girilebilir Raf

  Drive-In Rack İçine çaka girmesine izin veren, ürünlerin derinlemesine istiflenmesine olanak tanıyan ve böylece koridor alanından tasarruf sağlayan, ürünlerin arkadan öne doğru yerleştirildiği, az çeşit malın yüksek miktarlarda depolandığı, yerleştirme için travers yerine rayların kullanıldığı raf (Bu raflarda FIFO uygulaması zordur).

 • İhale Açma – Bid Opening

  İhâle için tedârikçi şirketlerin davet edilmesi.

 • İhale Numunesi – Bid Sample

  İhaleyi açan şirkete verilmek üzere, ihâleye katılan tedârikçiler tarafından hazırlanan ve ihâle şartlarını karşıladığı düşünülen örnek, numûne (Bu örnekler, ihale şartlarını karşılamak üzere, test amacıyla kullanılırlar).

 • İhale Örnek Dosyası

  Bid Award File Gelecekteki fiyat teklifleri için karşılaştırabilir bilgi sağlamak veya gizli anlaşmaların olup olmadığının saptamak üzere ihaleye giren firmalara yönelik olarak hazırlanan dosya veya numûne.

 • İhale Teminatı – Bid Bond

  İhaledeki bir teklif sahibinin, ihâleyi kazandıktan sonra sözleşmeyi reddetmesi durumunda belirli bir miktar paranın üçüncü parti bir finansman şirketi tarafından garanti altına alındığını ve ödeneceğini belirten bir anlaşma. İhaleye katılan tedârikçiler tarafından, satınalma yapacak şirkete verilmesi istenen ve ihale koşullarında ayrıntıları belirtilen depozit miktarı.

 • İhracat Bildirim Formu

  Export Declaration Form İhracatçı tarafından devlete verilen ve ihraç ürünleri hakkında temel bilgileri içeren form.

 • İhracat Sübvansiyonları

   Foreign Subsidies İhracatçı şirketlerin dış pazarlardaki rekâbet gücünü arttırmak için devletten aldığı hibe, vergi iadesi ve devlet olanaklarının ucuz veya ücretsiz kullanımı gibi haklar.

 • İkili taşıma

  Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu yolcu veya  eşya  taşımalarını,

 • İkmal

  Tedarik edilen malzemenin gereksinim yerlerine verilmesi ve eksiklerin tamamlanmasıdır.

 • İlk Giren İlk Çıkar

  First In First Out (FIFO) Genellikle depolamada ve mâliyetlendirmede kullanılan, depolama için ilk giren malzemenin ilk çıkacağını öngören kural.

 • İlk Kademe Tedarikçi

  First Tier Supplier Bir şirketin malları doğrudan tedârik ettiği kuruluş.

 • İndirim Miktarı – Allowance

  Ücret ödemesinde esas alınan, ürünlerin ağırlığından ya da değerinden yapılan kesinti (Eğer taşıyıcı gerekli ekipmanı sağlayamazsa ve bu ekipman gönderici tarafından sağlanırsa buna izin verilir ve bedeli ödeme miktarından düşülür).

 • İnsan Kaynakları

   Şirket içinde çalışanların işe alınması, eğitimi, özlük sorunları gibi konularla ilgili bölüm.

 • İnsan Kaynakları nedir?

  İnsan Kaynakları, kurumların kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için, insana odaklanmaları; yani, şirket kültürüne uygun donanımlı ve doğru elemanların seçilip, yerleştirilmesi, organizasyonu, ücretlendirilmesi, iş güvenliği ve sağlığı ile özlük haklarının konrunup, gözetilmesi fonksiyonlarının tümüne verilen addır.

 • İnsanlı Elleçleme Aracı – Man-up

  Yüksek lokasyonlara el ile yükleme veya boşaltmayı olanaklı kılan ve bu amaçla tasarlanmış çaka.

 • Intermodal Quality – IQ

  İntermodal ağların ve terminallerin kalitesinin geliştirilmesine yönelik proje.

 • International Federation of Freight Forwarders Associaton

  Uluslararası Taşıma İşleri Aracıları Derneği

 • İş Yükü Bazlı Sipariş Yönetimi

  " Load-Oriented Order Release Bir iş atölyesindeki varolan işlerin, yüklerini ve atölye kapasitesini dikkate alarak, sipârişleri atölyeye gönderme yaklaşımı. "

 • İş Yükü Bazlı Üretim Kontrolü

  " Load-Oriented Manufacturing Control Bir üretim sisteminde sipârişleri üretim ortamına göndermeden önce, bu ortamdaki iş yükü ve kapasiteyi kontrol ederek üretim temin sürelerini azaltma ilkesi. "

 • İş, Ticaret ve Taşımacılık İçin Elektronik Veri Değişimi

  "Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (EDIFACT) Uluslararası ticaretin ve taşımacılığın etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla ticarî verilerin içeriğine elektronik yoldan ulaşabilmek için geliştirilen bir dünya standardı. "

 • İşbirliği – Alignment

  Tedarik zincirindeki tüm tarafları, daha iyi zincir performansı için teşvik edebilmek, cesaretlendirmek, ve özendirmek.

 • İşbirliğine Dayalı Tahmin, Planlama ve İkmal

  "Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR) Tedarik zincirinde yer alan tüm taraflar (şirketler) arasında çağdaş bilgi teknolojileri kullanarak etkin bir bilgi paylaşımı, ortak yarar sağlama ve eşgüdümlü plânlama yoluyla ürün ve bilgi akışının; müşteri taleplerindeki değişiklikleri dikkate alarak, tüm tarafların üretim, stok ve lojistik mâliyetlerini enazlamak ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için verimli yönetilmesini sağlama. "

 • İşletmeden İşletmeye – Business to Business B2B

  Şirketlerin iş yaptıkları diğer şirketlerle alım-satım süreçlerini elektronik ortam kullanarak gerçekleştirdiği bir tür e-Ticaret.

 • İşletmeden Tüketiciye – Business to Customer B2C

  Tedarik zincirinde son müşteriyi de içeren bir sistemdir. Elektronik ortamda yürütülen ticaret içinde en fazla B2C iş süreci geçerlidir

 • İstiap haddi ve/veya taşıma kapasitesi

  Bir taşıtın veya aracın güvenle taşıyabileceği ve imalat standardında belirtilen en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısını,

 • İstif Modeli – Course Pattern

  Yüklerin istifleme şekli, sistemi.

 • İstif Sırası – Course, Tier

  Yükleri birim yük hâlinde istiflenecek şekilde gruplanması.

 • İstif – Stack

  Belli ölçütlere göre farklı yüklerden oluşturulan bir yığın yük.

 • İstifleme Etkinliği – Stacking Efficiency

  Yüklerde yerleştirme için gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, yükün yüksekliğinin, yükün konulacağı yerdeki kullanılabilir yüksekliğe oranı.

 • İstifleme Yüksekliği – Stacking Height

  Yükün üstüste konulabileceği veya yerleştirilebileceği en fazla yükseklik.

 • İstifleme – Stowing

  Hacmi dikey yönde kullanmak amacıyla malzemelerin üst üste yığılması.

 • İstiflenebilirlik Matrisi – Stackability Matrix

  İstiflenerek yerleştirilmesi gereken ürünler arasındaki ilişkileri (yan yana konulabilir, üst üste konulabilir, boşluklu konulabilir vb.) gösteren bir kare matris.

 • İthalat Sorumlusu – Importer of Record

  İthalat gümrük işlemleri ile ilgili yasal düzenlemeleri yerine getirmekten sorumlu olan taraf.

 • İtme Esaslı Sistem – Push System

  Üretim ve dağıtımın, talep tahminleri esas alınarak, diğer bir deyişle kesinleşmiş sipârişlere dayalı olmadan gerçekleştirme sistemi (Ürün, satış noktalarına doğru itilir ve satılması beklenir).

 • İzini Sürme – Tracing

  Yük, araç ve kap hareketlerinin, lojistik süreç boyunca izlediği yol ile ilgili verilerin elde edilebilmesi.

 • İzleme Temelli Ticaret

  "Tedarikçilerin stok sahipliğini, perakendecilerin depolarında veya mağazalarında, ürünler satılıncaya dek sürdürdüğü, aralarında yoğun bilgi paylaşımının sözkonusu olduğu iş modeli. Eşzamanlı bilgi sistemleri, katma değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması, mâliyet düşürülmesi, başabaş noktası paylaşımı vb. yollarla ticarî iş ortaklarının karşılıklı yarar sağlaması. "

 • İzleme – Tracking

  Yük, araç ve kap hareketlerinin, bir merkezden anında izlenerek kaydedilmesi.

 • İzlenebilirlik – Traceability

  Depoda bir yükün, giriş anından itibaren çıkış anına dek izlediği yol ile ilgili verilerin, süreç boyunca elde edilebilmesi.