LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Kabul Belgesi – Acceptance

  Amir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge.

 • Kalite

   Bir mal veya hizmetin ihtiyaç ve beklentileri karşılayabilme yeteneğidir. Standartlara uyum olarak da tanımlanmaktadır. Bu standartlardan  bazıları; Tasarımda, kullanımda, fiyatta, teslim süresinde ve satış süresinde kusursuzluktur.

 • Kalite Güvence – Quality Assurance

  Ürün ve/veya hizmetlerin, kalite konusunda öngörülen gerekleri yerine getirmesinde yeterli düzeyde güveni sağlamak üzere uygulanana plânlı ve sistematik etkinlikler bütünü (Bu çerçevede dokümantasyon, eğitim ve denetim faaliyetleri sürekli olarak gerçekleştirilir).

 • Kalite Kontrol – Quality Control

  Bir ürün ya da hizmetin, öngörülen kalite koşullarını karşılama derecesinin belirlenmesi (Bu çerçevede giriş, süreç ve nihaî kontrollar, test, ölçüm vb. şekilde gerçekleştirilir).

 • Kamçı Etkisi – Bullwhip Effect

  "Tedârik zincirinde geriye doğru ilerlerken, talepteki değişikliklerin etkilerinin çok daha fazla artan oranda değişikliklere neden olması. Tedârik zinciri boyunca sipârişlerin gittikçe artan değişkenliği ve bilgi bozulması (Tedârik zinciri yönetiminin temel amaçlarından biri, bu olumsuz etkiyi azaltmaktır.)."

 • Kamu hizmeti sözleşmesi

   Kamuya yeterli ulaştırma hizmeti sunulması amacıyla, Bakanlık ile yetki belgesi sahipleri arasında yapılan anlaşmayı,

 • Kamu hizmeti yükümlülüğü

  Herhangi bir yetki belgesi sahibinin normal ticari şartlarda veya ölçülerde üstlenemeyeceği, ancak, kamuya yeterince ulaştırma hizmeti verilmesi amacıyla,  Bakanlığın talimatı üzerine yerine getirilmesi gereken yükümlülüğü,

 • Kamyon

  İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve eşya veya yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

 • Kamyon Römork – Truck Trailer

  Bir kamyon tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı.

 • Kamyonet

  İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve eşya veya yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

 • Kanal Çatışması – Channel Conflict

  Bir şirketin eski ve yeni dağıtım kanallarının birbiri ile rekâbet etmesi durumunda ortaya çıkan çatışmalar.

 • Kanal Ortakları – Channel Partners

  Bir ürün ailesini üretmek ve satmak üzere biraraya gelen ve bir dağıtım kanalı boyunca yer alan iş ortakları (tedârikçiler, üreticiler, distribütörler, perakendeciler vb.).

 • Kanban

  "Tam Zamanında Üretim/Tedârik sistemlerinde gereksinim duyulan malzemenin, gereksinim duyulduğu zaman ve miktarda teminini sağlayan bilgi, doküman, sinyal, elektronik mesaj. Bir stok noktasında yeni parti malın bir önceki partinin kullanımına bağlı olarak sipariş edildiği bir çekme sistemi. "

 • Kantar

  Temeli tek bir kaldıraç ya da sarmal bir yay olan tartı aracı.

 • Kapaksız Konteyner Gemisi

  Hatchless Container Ship Ambar kapaksız kontener gemisi..

 • Kapalı Çevrimli MRP

  Closed Loop MRP Malzeme İhtiyaç Planlamasının (MRP), üretim kapasitesi kısıtları altında gerçekleştirilmesi.

 • Kapalı Zarf Usülü İhale – Sealed Bid

  Önceden belirlenmiş ve duyurulmuş bir süre içinde, tekliflerin kapalı zarf içinde alındığı ve içeriğinin hiç kimse tarafından görülmediği ihâle.

 • Kapasite

  Belirlenmiş koşullar altında, süre veya başka ölçütlere göre elde edilebilecek en yüksek üretim(çıktı) miktarıdır.

 • Kapasite Gereksinim Planlaması

  Capacity Requirements Planning (CRP) Üretimi gerçekleştirmek üzere, makina ve işçilik kaynak gereksinimlerini ölçme ve dengeleme süreci.

 • Kapasite Kısıtlı Tedarik Zinciri

  Capacitated Supply Chain Tedarik zincirinde yer alan birimlerin kapasitelerini dikkate alarak yapılan arz ve talep dengeleme faaliyetleri.

 • Kapasite Kısıtsız Tedarik Zinciri

  Uncapacitated Supply Chain Tedarik zincirinde yer alan birimlerin kapasitelerini dikkate almadan yapılan tedârik zinciri yönetimi faaliyetleri.

 • Kapasite Planlama – Capacity Planning

  Lojistik ve tedârik zinciri gereksinimlerini doğru zaman ve yerde karşılamak üzere gerekli kaynakların temini.

 • Kâr Paylaşımlı Sözleşme

  Revenue-Sharing Contract Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, görece düşük bir düzeyde satıcı tarafından belirlendiği ve buna karşılık alıcının kârının bir yüzdesini satıcı ile paylaştığı sözleşme.

 • Kara Taşımacılığı – Land Transportation

  Karada yapılan, dolayısıyla hem karayolu, hem de demiryolu taşımacılığını içeren taşımacılık.

 • Kara Terminali – Dry Port

  Küresel lojistik zincirin bir parçası olan intermodal tasımacılıkta, terminaller yükün toplanarak konsolide edildiği, diğer ulasım türüne (demiryolu / denizyolu / havayolu) aktarma isleminin ve/veya katma değer faaliyetinin yapıldığı ve yükün dağıtım sistemine aktarıldığı yerlerdir.

 • Karantina Stok – Quarantine Stock

  Hatalı dokümantasyon, bozuk mal, kusurlu ürünlerin geri çağırılması, vb. nedenlerle sağlam ürünlerden ayrı tutulan stok.

 • Karar Destek Sistemi

  Decision Support System (DSS) Yöneticilerin doğru kararlar vermesine yardımcı olmak üzere hazırlanmış, bir veritabanı yönetim sistemi çerçevesinde veriye hızlı şekilde ulaşan, analiz eden, sorgulayan, süzen ve etkin kararlar sunan yazılımlar.

 • Karayolu

  Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol, köprüler ve benzeri yapı ve alanları,

 • Karayolu Demiryolu Taşımacılığı

  Piggybacking Açıklama Aynı sevkiyat kapsamında karayolu ve demiryolu taşımacılık modlarının, konteyner veya treylerin vagon üzerinde taşınmasıyla gerçekleştirilen karma taşımacılık.

 • Karayolu Taşımacılığı – Road Transportation

  Road Transportation Karayollarında kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol, köprüler ve benzeri yapı ve alanlarını ve araçlarını kullanarak yapılan yük ve insan taşımacılığı.

 • Karayolu Taşıtı

  Uluslararası eşya taşıyan motorlu araçlar ile bu araçlar tarafından çekilmek üzere imal edilmiş her türlü römork ve yarı römorklara denilir.

 • Karayolu-Denizyolu Taşımacılığı

   Fishybacking Aynı sevkiyat kapsamında karayolu ve denizyolu taşımacılık modlarının, konteyner veya treylerin gemide taşınmasıyla gerçekleştirilen karma taşımacılık.

 • Karayolu-Havayolu Taşımacılığı

  Birdybacking Aynı sevkiyat kapsamında karayolu ve havayolu taşımacılık modlarının birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilen karma taşımacılık.

 • Kargo

  Taşınan mal veya eşyadır.

 • Kargo tasnif ve aktarma merkezi

  Kargo taşımalarında indirme, bindirme, yükleme, boşaltma, aktarma, tasnif ve dağıtım hizmetlerinin yapıldığı yeri,

 • Kargo Uçağı – Freighter

  Salt kargo amaçlı kullanılan ve yolcu taşımayan uçak..

 • Kargo – Cargo

  Tek parçada 100 kg ağırlığı geçmeyen, genellikle ambalaj veya kap içerisinde olan küçük boyutlu koli, sandık, paket gibi parça eşya (AB’de bu değer 30-35 kg arasında uygunlanmaktadır). Bkz: Yük (Ülkemizde kargo taşımacılığı, paket taşımacılığı ile eşdeğer tutulmakta olup, kargo paketin değil yük kavramına eşdeğerdir.).

 • Kariyer nedir?

  Kariyerin sözlük anlamı "bireyin başlangıç yaptığı yaşamının üretken yıllarını kullanarak geliştirdiği ve genelde çalışma hayatının sonuna dek sürdürdüğü iş ya da pozisyon" olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde yetişkin personel ve nitelikli insan gücünü işletmede tutabilmek ciddi bir sorundur. Bugün nitelikli işgücü ancak gelişmeye açık bir kariyer yönetimi ile işletmede tutulabilmektedir. Onun içindir ki tüm profesyonel organizasyonlar ciddi bir şekilde çalışanı için kariyer programları ve uygulamaları düzenlemektedir. Kariyerseçilen bir iş yolunda ilerlemek ve bunun sonucunda daha fazla deney ve yetenek kazanmak daha fazla sorumluluk üstlenmek daha fazla saygınlık elde etmektir . Diğer yandan kariyer kişinin çalışma hayatında işe ilişkin tecrübeleri aktivitesi ve hiyerarşik pozisyonunu gösteren bir bileşke anlamını da taşımaktadır. Bireyler bir pozisyonda yararlı tecrübelerini biriktirirler daha sonra yeteneklerini geliştirip daha üst bir pozisyona geçerler. Kariyer kavramı 70’li yıllarda başlayarak farklı yönleri ile ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Bunların sonucunda da literatüre kariyer hareketliliği (career mobility) kariyer durağanlığı (career stability) kariyer platosu ve kariyer dengeleri (career anchors) gibi olgular kazandırılmıştır. Kariyer sadece diaaa bir ilerleme olarak düşünülmemelidir. Kişi aynı pozisyonda bilgi ve becerilerini arttırarak da kariyerini geliştirebilir. Ayrıca işle ilgili her türlü tecrübe bireye bir kariyer sağlar. Kariyer kavramı ile başarı ve başarısızlık hızlı veya yavaş ilerleme kastedilmez. Çünkü kariyer değerlendirmesinde var olan bir standart yoktur Kariyer günlük yaşamada genellikle sadece “bir iş” olarak algılanabilmektedir. Oysa kariyer sadece olanaklar ilerleme ve başarılarla ilişkili bir iş veya istihdamı içermez. Bu tip tanımlamalar kariyere yönelik sadece geleneksel yaklaşımları yansıtmaktadır. Daha az ve geleneksel diğer kariyer tanımlamaları da vardır. Örneğin Arthur vd.’ne göre kariyer bireyin yaşamı boyunca ardışık iş deneyimleridir. Tanım “ilerleme “ açısından incelendiğinde “iş” ve “zaman” gibi iki temel boyutu içermektedir

 • Karma Taşımacılık

  Mixed Mode Transportation Aynı sevkiyat kapsamında en az iki farklı taşımacılık sisteminin birlikte kullanılması.

 • Karuzel – Carousel

  Genellikle yüksek miktardaki küçük parçaların toplama operasyonunda kullanılan otomatik malzeme depolama ve elleçleme ekipmanı (Yatay ve dikey olmak üzere iki tip olabilmektedir).

 • Katalog Kanalı – Catalog Channel

  Çağrı merkezi, B2B, B2C gibi elektronik ortamlar kullanılarak sipârişlerin müşterilerden doğrudan alınması ve sipâriş edilen ürünlerin müşterilere gönderilmesi.

 • Kategori Yönetimi – Category Management

  edarik zinciri boyunca, ürünlerin benzer gereksinimleri ve özellikleri (sıcaklık, nem vb.) dikkate alınarak sınıflandırılıp, farklı stratejik iş birimleri olarak yönetilmesi (Bu uygulama, kategori yöneticisine, stok düzeyleri, raf alan tahsisleri, promosyonlar, asorti kararları vb. konularda tam sorumluluk verilmesini öngörür.).

 • Katma Değer – Value Added

  "1) Bir kurumun çıktı değeri ile girdi değeri arasındaki fark. 2) Bir şirketin girdilerine kattığı değer (İşçilik, amortisman, kâr, vergi ve borçlar toplamı) 3) Arttırılan veya iyileştirilen değer, işlevsellik veya yarar. "

 • Katma Değerli İşlemler

  "Katma Değerli İşlemler – Value Added Operations Depolarda müşteri talepleri üzerine yapılan etiketleme, ambalajlama, katlama, ısı ölçme, aktarma, karıştırma, birleştirme, ayırma, paletleme, hafif montaj, iade işlemleri, imha, kullanım kılavuzu ekleme, barkod işlemleri, bakım-onarım işlemleri vb. gibi işlemler (Her bir işlem, ürün üzerinde bir katma değer sağlar ve bu işlemler fiyatlandırılır). "

 • Kayar Raf – Flow rack

  Yüksek devir hızı ve daha iyi hacim kullanımı amacıyla; kutu, palet vb. paketler için FIFO ilkesini gerçekleştirmek üzere bir paket alındıktan sonra diğer paketlerin eğimli makaralar üzerinde kayarak boşaltma pozisyonuna geldiği raf.

 • Kayıp Satış Maliyeti – Lost Sale Cost

  Bir ürünün, talep edilmesine rağmen süresi içinde verilememesi nedeniyle müşterinin alımdan vazgçemesi sonucu oluşan mâliyet.

 • Kefalet – Bailment

  Malın sahibinin, malın sorumluluğunu başkasına (teminatı veren kimseye) aktardığını ifâde eden yasal terim (Örneğin taşıyıcılar malı aldığı şartlardaki durumuyla dağıtmaktan sorumludurlar.).

 • Kendinden Kaldırma Ekipmanı

  Lift On Board Araç gövdesi üzerinde bulunan yükleme-boşaltma ekipmanı.

 • Kendinden Yüklemeli – Self-loading

  Kendi üzerinde yükleme boşaltma ekipmanına sahip olunma durumu (Bu ekipman, taşıyıcı aracın yükleme ya da boşaltma yapacağı yerde gerekli ekipman olmadığı takdirde önem kazanır).

 • Kentsel Lojistik

  City Logistics, Urban Logistics Farklı kurumlar tarafından yürütülen lojistik eylemlerinin, kentsel alanlarda, trafik koşulları ve çevresel etkiler ile birlikte, enerji tüketimi de gözönüne alınarak, sosyal pazar ekonomisi bütünlüğü içinde eniyilenmesi süreci.

 • Kesikli Üretim – Discrete Manufacturing

  Belirli bir sipârişi ya da sürekli talebi karşılamak üzere, benzer veya farklı ürünlerin, partiler hâlinde üretim şekli (Bu üretim türünde, Parti Tipi Üretim sözkonusu olup, bir parti ürün bitmeden diğerine geçilmez. Fiilî üretim; taşıma, bekleme, kontrol vb. nedenlerle aralıklı olarak gerçekleştirilir.).

 • Kılavuz Kaptan – Pilot

  Liman alanlarını, boğazları ve/veya kanalların deniz trafiğini ve özelliklerini çok iyi tanıyan ve bu nedenle gemilerin güvenli bir şekilde manevra yapmasını sağlayan, gemiye küçük deniz araçları ile getirilen ve işi bittikten sonra gemiden ayrılan kaptan.

 • Kingpin

  Çekici ile yarı-römork bağlantısını sağlayan büyük pim.

 • Kiraya Veren – Lessor

  Bir kiralama sözleşmesi çerçevesinde araç (sürücülü veya sürücüsüz) veya ekipmanın yasal kullanım hakkını başka bir şirkete veren kuruluş.

 • Kırk Ayak Eşdeğeri

  Fourty Equivalent Unit (FEU) Konteyner terminolojisinde kullanılan ve 40 feet’lik (12,16 m.’lik) konteynere karşılık gelen bir ölçü birimi

 • Kitle Üretimi – Mass Production

  Üretilen ürünler için üretim hatlarının kurulduğu, aynı tip ürünün kitleler hâlinde çok büyük miktarlarda üretildiği üretim şekli (Buradaki üretim hatlarındaki makinalar ve tezgâhlar özel amaçlıdır ve üretimin amacı hızlı ve çok sayıda ürün üretmektir. Örneğin otomobil veya beyaz eşya üretimi.)

 • Kıyaslama – Benchmarking

  Performansı iyileştirmek amacıyla, varolan uygulamaların, önde gelen kuruluşların örnek model veya kıyas olabilecek başka uygulamaları ile karşılaştırılması süreci (Şirketler, o anki ve geçmişteki performanslarını izleyerek ve karşılaştırarak dahili kıyaslama süreçleri de yürütürler.)

 • Kloz – Clause

  Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel koşullarındaki noktaları tamamlayan ve özellikle dikkat edilmesi gereken koşulları gösteren uyarılar.

 • Koasürans – Co-insurance

  Riskin birkaç şirket tarafından, aynı veya farklı oranlarda ortaklaşa teminat altına alınması.

 • Kod – Code

  Ortak kullanılan bilgileri ayrıştırarak sınıflandırmak amacıyla metnin sayısal veya alfasayısal gösterimi.

 • Kodu Hazır Mal

  Floor-Ready Merchandise (FRM) Tedarikçilerin mallarını her türlü etiket, fiyat ve güvenlik kodlarıyla hazır duruma getirdiği, böylece dağıtım merkezlerinde çapraz sevkiyatın hızlı gerçekleştirilebildiği ve perakendeciler tarafından doğrudan sisteme alındığı ürün.

 • Koli Cebi

  İlgili evrağın koli üzerine konması ve dışarıdan okunabilmesi için kullanılan şeffaf cep.

 • Koli Etiketi – Case Mark

  Taşımacılıkta kullanılan kolilerin dış yüzünde yer alan, varış yeri ve koli içeriği bilgisini gösteren etiket.

 • Koli Kodu – Case Code

  Parça (item) barkodundan farklı olarak, parçaların içine konduğun paketin barkodu.

 • Kombine Taşımacılık – Combined Transportation

  Taşımanın başlangıç ve bitiş aşamalarında karayolunun kullanıldığı ve aradaki uzun mesafeli taşımanın demir, nehir, kanal veya deniz yolu ile yapıldığı taşımacılık sistemi.

 • Komple – Full

  Bir taşıma aracı veya kabının bir göndericiye tahsis edilmesi.

 • Konşimento

  Taşıyıcının yükü teslim aldığını teyit ettiği, yükün niteliğini belirten ve taşıma sözleşmesini ortaya koyan ana taşıma belgesi. Hüküm ve şartlar, sorumluluklar ve yükümlülükler nasıl kullanıldığına ve nerede kullanıldığına göre değişiklik gösterir. Konşimento ciro-edilebilir veya ciro-edilemez türde olabilir.

 • Konşimento – Bill of Lading (BL)

  Gönderici ile taşıyıcı arasında kuralları belirleyen ve üzerinde taşınan yükün içeriği ile ilgili bilgiler (çıkış ve varış noktaları, gönderici ve alıcı, yük cinsi ve miktarı, taşıyıcı adı vb.) bulunan yük taşıma senedi.

 • Konsinye Stok – Consigment Inventory

  Teslim alındığında değil, kullanıldığında ödemesi yapılan ürünler. Müşteriye satılana kadar tedârikçiye ait olan ürünler.

 • Konsolidasyon – Consolidation

  Küçük miktarlı yüklerden büyük yükleme partileri oluşturarak ve aynı konşimento altında göstererek taşımacılıkta ölçek tasarrufu sağlanmasıdır.

 • Konsollu Raf – Cantilever Rack

  Özellikle uzun malların (profil, boru, levha, plastik, ahşap vb.), yan yana veya üstüste istiflenmesinde kullanılan, ön tarafı açık yatay yönde taşıyıcı kolları olan raf.

 • Konteyner Gemisi – Containership

  Çok sayıda konteyner taşıyabilen gemi.

 • Konteyner Havuzları – Container Pools

  Boş konteyner taleplerinin karşılandığı konteyner stok sahaları.

 • Konteyner Yük İstasyonu

  Container Freight Station (CFS) Deniz veya kara terminallerinde konteyner içinin doldurulduğu veya boşaltıldığı sahalar.

 • Konteyner Yükleme – Stuffing

  Yüklerin, belirlenmiş ölçütlere göre, konteynerlere yerleştirilmesi.

 • Konteyner Yükünden Az

   Less Than Container Load (LCL) Bir konteynerin taşıma kapasitesini, hacim ve/veya ağırlık yönünden tam olarak doldurmayan yük.

 • Konteyner – Container

  Her türlü atmosferik koşullara dayanıklı olan, özellikle denizyolu taşımacılığı bağlantılı karma taşımacılıkta kullanılmakta olan, kolay elleçlenebilen ve üstüste istiflenebilen yüklerin içine yerleştirildiği standart metal yük kasaları.

 • Konteynerle Taşıma – Containerization

  "Konteynerin güvenli ve standart bir şekilde, içindeki yükü elleçlemeden, çeşitli araçlarla (karayolu, havayolu, denizyolu veya demiryolu modları ile) bir noktadan başka bir noktaya taşınması ve/veya bu araçların arasında birbirlerine aktarılması yöntemi. Çeşitli yüklerin konteynerle taşınmaya uygun duruma getirilmesi. Tedârikçilerle üreticiler arasında veya bir üretim tesisi içinde malzemelerin zarar görmeden, gerekirse tam zamanında üretim ilkesine uygun, sayma kolaylığı ve sayım doğruluğu sağlayacak şekilde taşınması ve depolanması amacıyla standart kaplar kullanılması. "

 • Kontrat Lojistiği – Contract Logistics

  Lojistik hizmet sağlayıcı şirket ile yapılan sözleşmeye bağlı olarak lojistik operasyonların dış kaynak kullanılıp gerçekleştirilmesi.

 • Konveyör – Conveyor

  Malzemenin sürekli olarak taşınmasını sağlayan; yatay, dikey veya eğimli bir şekilde hareket edebilen taşıyıcı sistem.

 • Köprülü Vinç – Gantry Crane

  Rıhtımdan gemiye, gemiden rıhtıma konteyner elleçleyebilen, iki ayaklı, genellikle bir ray veya kendi tekerlekleri üzerinde tek hat olarak gidip gelebilen vinç.

 • Kör Sayım – Blind counts

  Herhangi bir miktar bilgisi olmaksızın, ürünlerin çeşit ve yer bilgisini içerecek şekilde sayılması.

 • Koridor – Aisle

  Bir stoklama sahasındaki geçiş yolu.

 • Kotalar – Quotas

  Depolarda, geçiş ve hizmet alanları (koridorlar, katma değerli hizmetler, araç yükleme ve boşaltma alanları vb.) hariç depolama amacıyla kullanılabilecek alanlar.

 • Kullanılabilir Adresler – Occupiable Space

  Depolarda, geçiş ve hizmet alanları (koridorlar, katma değerli hizmetler, araç yükleme ve boşaltma alanları vb.) hariç depolama amacıyla kullanılabilecek alanlar.

 • Kumsala Yanaşma – Beachlanding

  Deniz araçlarının, yükleme/boşaltma yapmak üzere kuma yanaşabilmesi için yapılan faaliyetler.

 • Kur Riski – Currency Risk

  Dış ticaret işlemleri sürecinde, döviz kurunda değişiklik olma olasılığını ifâde eden durum (Bu durum bir tarafın yararına, diğerinin ise zararına olabilir.).

 • Küresel Kaynak Kullanımı

  Ürün, malzeme ve hizmetlerin küresel kapsamda kimden, nereden ve nasıl temin edileceği konusundaki kararlarla sonuçlanan bir faaliyetler serisi.

 • Küresel Yer Belirleme Sistemi

   Global Positioning System (GPS) Nesnelerin yeryüzündeki konumlarını uydular yoluyla belirleyen iletişim teknolojisi

 • Kurp – Curve

  Demiryollarındaki dönemeç.

 • Kurumsal Kaynak Planlaması

   Enterprise Resources Planning (ERP) Bir şirketin veya grubun farklı lokasyonlarda ve farklı üretim özelliklerinde de olabilen, birden fazla işletme veya tesisini içerecek şekilde tüm işlevlerinin (satış, lojistik, finansman, insan kaynakları vb.) eşgüdümlü olarak plânlanması ve kontrolunun gerçekleştirildiği bütünleşik yazılım sistemi.

 • Küşad

  Beyan işlemine başlamadan önce beyan verilecek eşyanın cins, nevi, niteliğinin belirlenmesi işlemidir.