LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Maddi Hasarlı Kazalarda Anlaşma Nasıl Olur

  "Maddi hasarla sonuçlanan kazalarda kazaya karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşırlarsa durumu aralarında yazılı olarak tespit ederek olay yerinden ayrılabilirler. Bu şekilde bir anlaşma ile olay yerinden ayrılmış olan taraflar, meydana gelen zararın kendilerince doğrudan veya sigortaları tarafından karşılanacağını kabul etmiş sayılır. Ayrıca yazılı tespit yapmamış olsun veya olmasınlar sonradan yetkililerden trafik kazası tespit tutanağı düzenlemesini isteyemezler."

 • Maddi Hasarlı Trafik Kazasında Ne Yapmalısınız

  "Eğer maddi hasarlı trafik kazasına karıştıysanız; trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazlar koyarak tedbir almak, olayı yetkili ve görevlilere bildirmek, onlar gelinceye kadar veya onların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamakla yükümlüsünüz. Ancak, maddi hasarla sonuçlanan hazalarda; kazaya karışanlar olarak, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşırsanız, durumu aranızda yazılı olarak tespit edip olay yerinden ayrılabilirsiniz. Bu şekildeki bir antlaşmayla olay yerinden ayrılmanız durumunda, kendi zararınızı karşılanacağınızı kabul etmiş sayılırsınız. Araç İşletenlerin Hukuki Sorumluluğu ve Araç Sigortası Araç işleticilerinin sorumluluğu ile araçların sigorta ettirilmesi hususunda Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleriyle 'Kamu Araçları Garanti Fonu Yönetmeliği' hükümleri uygulanır. Zarar, Ziyan ve Dava Açma Trafik davalarına Trafik mahkemelerinde, bulunmadığı takdirde Sulh Ceza Mahkemesinde bakılır. Doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava açıldığı gibi hukuk mahkemesine de dava açılabilir. Sorumluluğunuz İşlettiğiniz bir motorlu araçla bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olursanız motorlu aracın işleteni olarak bu zarardan sorumlu olursunuz."

 • Mahrece İade – Return to Origin

  İthal edilen malzemenin niteliklerine uygun olmadığı durumlarda ithalatçı firmanın malzemeleri ihracatçı firmaya iade etme işlemi.

 • Mal Bedeline Göre Ücretlendirme

  Değere göre” anlamına gelen Latince terim (Taşımacılık ücreti, taşınan malların değerlerine göre belirlenir).

 • Mal Kabul Alanı – Receiving Dock

  Depoya gelen malzemenin kabul işlemlerinin yürütüldüğü alan.

 • Mal Kabul – Receiving

  Depoya gelen malzemenin kabul edilmesi işlemi (İşlem, yükün boşaltılarak mal kabul alanına alınması, kayıtlı bilgilerle fiziksel bilgilerin karşılaştırılması, malın depoya alınması ve kaydının tutulması işlemlerini içerir).

 • Mal – Commodity

  Satın alınan, kiralanan veya elde edilen ürün.

 • Mali yeterlilik

  Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir işletmenin kurulmasını, iyi yönetilmesini ve işletilmesini sağlamaya yönelik gerekli mali kaynaklara sahip olmayı,

 • Mallar Alındı Notu

  "Goods Received Note (GRN) Malzeme ve ürünleri alan tarafından düzenlenen belge."

 • Malzeme Cetveli

  Bir ana montaj çalışmasına giden alt-montajlar, ara elemanlar, parçalar ve hammadde listesi, ki bir montajı yapmak için gerekli olan her malzemenin miktarını gösterir. Satınalma taleplerinin ve üretim siparişlerinin verilmesi gereken Stokları belirlemek için ana üretim programı ile birlikte kullanılır. Tek-ayaklı malzeme cetveli, mal istek emrine bağlanmış malzeme cetveli, modüler (planlama) malzeme cetveli, geçici malzeme cetveli, matriks malzeme cetveli ve maliyetli malzeme cetveli de dahil olmak üzere bir dizi formatı bulunmaktadır. Malzeme cetveline bazı süreç endüstrilerinde formül, reçete veya bileşenler listesi de denilmektedir.

 • Malzeme İhtiyaç Planlaması

  "Talep Tahminleri ve/veya sipârişler ya da Ana Üretim Çizelgesini gözönünde bulundurarak; ürün ağaçları, temin süreleri, stoklar, parti büyüklükleri (lot size), fireler, daha önce açılmış iş ve satınalma emirlerini dikkate alarak net malzeme gereksinimlerinin belirlenmesi sistemi. Üretim için gerekli malzemelerin satınalma zamanını ve miktarını belirleyen bir karar metodolojisi."

 • Malzeme İhtiyaçlarının Planlanması

  Talep Tahminleri ve/veya Siparişler ya da Ana Üretim Programını karşılamak üzere, ürün ağaçları, temin süreleri, stoklar, parti büyüklükleri(lot size), daha önce açılmış iş ve satınalma emirlerini dikkate alarak net malzeme gereksinmelerinin belirlenmesidir.

 • Malzeme Talebi – Requisition

  Depodan mal almak, depoda yoksa satınalma işlemini başlatmak üzere yapılan talep.

 • Malzeme Taşıma Sistemleri

  " Materials Handling System Malzeme ve ürünlerin fiziksel olarak taşınması sırasında kullanılan donanımlar (Örneğin konveyör, çaka, vinç, elle taşıma araçları vb.)."

 • Malzeme Yönetimi

  "Bir şirket içindeki tüm malzemelerin; kodlama, gereksinim plânlama, stok kontrolu, tedârik, depolama vb. faaliyetlerini içerecek şekilde yönetimi. Kesin veya olası talepleri karşılamak amacıyla tüm malzemelerin, işletmenin pazarlama, satış, üretim, tedârik ve finans durumu ile zaman, miktar, fiyat ve kalite ölçütlerine dikkat edilerek en uygun şekilde tâkibi, temini, sipâriş ve güvenlik stoğu düzeylerinin belirlenmesi ve depolanmasıyla ilgili faaliyetlerin yönetimi."

 • Manifesto

  İthal ve ihraç edilecek eşyanın gümrüğe geldiğini gösteren bir belgedir

 • Menşei Şahadetnamesi

  " Malzemenin üretildiği veya gördüğü işlem nedeniyle üretilmiş sayıldığı yeri (ülkeyi) belirten belgedir.

 • Mesafe Ekonomisi

  Taşıma mesafesi arttıkça birim ton*km başına düşen mâliyetin azalacağı ilkesi.

 • Mesleki saygınlık

  Ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı,

 • Mesleki yeterlilik

  Mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmak.

 • Mesleki yeterlilik belgesi

  Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunanların yine bu yönetmelikte öngörülen mesleki yeterlilik eğitimini alan ve/veya yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara verilecek belge.

 • Mesleki yeterlilik eğitimi

  Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla verilecek eğitim.

 • Mevsimsel Stok

  Bir mevsim başlamadan önce mevsim boyunca oluşacak tüketimi karşılamak üzere tutulan stok.

 • Mezanin Tip Raf Sistemi

  Özellikle küçük ve çok sayıda ürün çeşidinin sözkonusu olduğu durumlarda kullanılan, mal yerleştirme ve toplamayı yapacak personelin boyu ile orantılı olan, tek veya çok katlı platformdan oluşan raf sistemi.

 • Miktar İndirimli Sözleşme

  "Alıcının satın aldığı ürün miktarı belli bir dönem içinde belli bir değeri aşınca, satıcının ürün toptan satış birim fiyatını düşürdüğü sözleşme (Fiyat düşürme iki şekilde yapılabilir: a) Tüm ürünlerde fiyat düşürme, b) Hedefini aşan ürünlerde fiyat düşürme)."

 • Miktarsal İndirim – Quantity Discount

  Satınalma miktarının artışına bağlı olarak satınalma birim fiyatının düşürülmesi durumu.

 • Minimum Toplam İşlem İlkesi

  Tedarik zinciri boyunca gerçekleştirilen toplam işlem sayısını en aza indirme ilkesi (Tedârik zincirini yönetmenin bir amacı, bu ilkeyi uygulamaktır.).

 • Mobil Depoculuk

  Müşteri hizmet düzeyi ve devri yüksek olan yiyecek-içecek gibi malların, özellikle yoğun satış dönemi veya saatlerinde belirli noktalarda mobil araçlar üzerinde bulundurulması.

 • Modlar Arası Taşımacılık

  Aynı taşıma aracı veya kabı ile iki veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan ve mod değişimlerinde araç veya kap içindeki yüklerin herhangi bir elleçlemeye tâbi tutulmadığı taşıma şekli.

 • Motorlu taşıt

  Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan ve makine gücüyle yürütülen aracı veya taşıt.

 • Motorlu Transpalet

  Transpaletin motorlu versiyonu (Araç yanında yürüyerek kumanda edileni ve ayakta binerek kullanılanı olmak üzere iki ayrı tiptir.).

 • Muayene

  Beyan verildikten sonra eşyanın cins, nitelik, yaş vs. kontrol edilmesi işlemidir.

 • Muayene – Inspection

  Depolama veya Gümrük noktalarında malzemenin iç ya da dış görevliler (üçüncü şahıslar) gözetiminde, gerektiğinde numûne alınıp analiz edilerek kontrol edilmesi (nicelik ve niteliklerinin belirlenmesi) işlemi.

 • Mücbir Sebep – Force Majeure

  Sözleşmelerde tarafların kendi kontrolleri dışında gelişen ve öngörülemeyen durumlardan dolayı sorumlu tutulamayacaklarına ilişkin hüküm (Örneğin deprem, sel, savaş vb.).

 • Mûdi – Client

  Depoda malı olan müşteri.

 • Muhabir Banka – Notification Bank

  Alıcının çalıştığı âmir bankanın kabul ettiği akreditifleri ilettiği ve satıcının çalıştığı banka.

 • Mühendislik Değişiklik Emri

  Bir ürün veya süreç niteliklerinin, dokümante edilmiş ve onaylanmış revizyonu.

 • Mühür – Seal

  Yük aracının yüklenmesinden sonra, izinsiz açılıp açılmadığını belirlemek amacıyla kullanılan bir çeşit kilitleme sistemi.

 • Multimodal Taşımacılık

  Yüklerin, birden fazla taşımacılık (kara, hava, deniz, demir yolu, boru hattı) türünün ardışık olarak kullanılarak taşınması.

 • Mürettebatlı Gemi Sözleşmesi

  Göndericinin gemiyi mürettebatı ile birlikte kiraladığı sözleşme.

 • Müşteri Acentası – Client Agency

  Satınalma birimi tarafından yapılan bir sözleşme kapsamında kullanılan acenta.

 • Müşteri Hizmet Düzeyi

  Müşteri talebinin, öngörülen sürede stoktan karşılanma oranı (Servis düzeyi % 100 olarak verilirse, bunun anlamı tüm taleplerin % 100’ünün anında stoktan karşılanacağıdır. % 80 olarak verilirse, gelen taleplerden dolayı % 20 kadar stok bulundurmama durumunda kalacağımız anlaşılır.).

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

  Müşteri özellikleri ile satış ve pazarlama faaliyetlerinin çok yönlü ve çapraz analizleri yoluyla müşterilere daha etkin ve verimli hizmetler sunulmasını amaçlayan bilgi sistemi.

 • Müşteri Odaklılık

  Müşteri taleplerine göre üretimin ve dağıtımın gerçekleştirilmesi.

 • Müşteri Yönü – Downstream

  Bir firmanın mal ve hizmetlerinin ulaştırıldığı müşteriler tarafı.

 • Müşteri – Customer

  Ürünün ve hizmetlerin satıldığı kurum veya kişi.

 • Mutlak Sorumluluk

  Taşıyıcının tüm yükümlülüklerden sorumlu olduğu ve konşimentoda veya genel yasal düzenlemelerde bulunan, normal muafiyetlerle korunmadığı durum.