LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Ölü Stok – Idle Stock

  Belirli bir süre boyunca talebi veya tüketimi gerçekleşmemiş stok.

 • Ön Ödeme – Prepaid

  "Önceden ödenmiş. Ödemenin gönderici tarafından yapılacağını belirten bir taşımacılık terimi."

 • Ön Sevk İhbarı

  Malzemenin depoya gelmeden önce mal girişini kolaylaştırmak amacıyla bilgisinin temin edilmesi (Firma, satınalma sipâriş numarası, stok kodu, marka, model, tarih, miktar, kap kodu vb. bilgileri içeren doküman; EDI, e-posta, faks ya da telefonla verilebilir. Bu bilgilerin malzeme girişinden önce işlenmesi, fiilî mal girişi sırasında mal kabul hızını artırır. ).

 • Onay – Confirmation

  Bir elektronik posta kutusu veya EDI sunucusundan gelen mesajın alındığına ilişkin formel bildirim.

 • Onaylı Fiyat Tarifesi

  Fiyatlar üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden alınan ve sipârişleri işleme koymak için gerekli bilgileri sağlayan ürün ve hizmetler listesi.

 • Önceden Açıklama

  İthalatçının kendisine sorulmadan önce gümrük idâresine, yaptığı hata konusunda bilgi vermesi (Eğer bu hata bilinçli olarak yapılırsa bu eylem, sözkonusu kavram kapsamına girmez.).

 • Ordino

  Malzeme nihai noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belgedir.

 • Ordino – Delivery Order

  Malzeme nihaî noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belge.

 • Organize Lojstik Bölge

  Tüm ulaştırma ağlarına en yakın noktada, içinde lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların bulunduğu, taşımacılık modları arasında hızlı, güvenli ve düşük mâliyetli aktarma sistemlerine ve depolama alanlarına sahip lojistik amaçlı düzenlenmiş özel ihtisas bölgesi.

 • Orta Düzey Yönetici (ODY)

  Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişiler.

 • Ortak Etiket – Compliance Labels

  İş ortakları tarafından kullanılan standart etiket formatları (Ortak etiketler; sevkiyat, konteyner/palet, koli veya parça etiketleri olarak kullanılır ve genellikle barkodları içerir. Barkod etiketleme yazılım ürünlerinin birçoğu artık şablon olarak düzenlenmiş olup, çok daha yaygın olarak kullanılmakta olan ortak etiket standartlarına sahiptir.).

 • Ortak Yönetilen Stok

  Ürün dağıtımında, satıcı şirketin tedârikçi şirket ile birlikte dağıtım zincirindeki stokların yönetimini üstlenmesi.

 • Ortaklık – Partnership

  Bir işte, kârı ve zararı paylaşacak şekilde, taraflar arasında yapılan anlaşma.

 • Ortalama Ödeme Süresi

  Satın alınan mal ve hizmetin tesliminden, ödeme yapılana kadar geçen sürelerin ağırlıklı ortalaması.

 • Ortalama Stok – Average Inventory

  Belirli bir dönemde bir ürün, bir ürün grubu veya tüm ürünler için elde bulundurulan ortalama stok düzeyi.

 • Oto kiralama işletmecisi

  Müşterilerine ticari amaçla sürücülü veya sürücüsüz olarak 15+1 ve daha az koltuk kapasitesine sahip yolcu taşımaya mahsus taşıtları yurtiçinde ve/veya uluslararasında olmak üzere, yazılı bir sözleşmeye dayanan bir bedel karşılığı ve belli bir süre için kiraya vermek şeklinde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişiler.

 • Otobüs

  Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az 9 oturma yeri olan ve yolcu taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt

 • Otomatik Ayrımsama

  Birbirinden farklı barkod standartlarını tanıma (okuma) işlevselliği (Böylece farklı standartlara sahip barkodlar, ardışık olarak okunabilmektedir).

 • Otomatik Depolama Sistemi

  Malzemenin depodaki yerine yerleştirilmesi ile depolandığı yerden alınarak sevkedilmesi işlemlerinin bilgisayar kontrollü donanımla gerçekleştirildiği, her bir raf koridorunda yerleştirme ve toplama amaçlı olarak yatay ve dikey yönde hareket edebilen robotların çalıştığı depolama sistemi.

 • Otomatik Elleçleme Sistemi

  Işıksız ortamda, tam otomatik ekipmanın çalıştığı, dolayısıyla insan gerektirmeyen depolama ve elleçleme sistemi (Örneğin AS/RS, AGV, otomatik konveyör, robot vb.).

 • Otomatik Kılavuzlu Araç

  "Önceden belirlenmiş fonksiyonları gerçekleştirebilen ve belirli noktalara, otomatik olarak ulaşmak üzere programlanabilen araç. Malzemeleri güvenli ve plânlı bir şekilde, önceden belirlenen noktalara bilgisayar destekli olarak, zemindeki kablolar, optik sistemler vb. sistemler yardımıyla taşıyan araç."

 • Otomatik Stok Kaydı Düşümü

  Gerçekleştirilen üretim miktarına göre o üretim için malzeme gereksiniminin ürün ağaçlarından yararlanarak hesaplanıp sözkonusu malzeme stoklarından otomatik olarak düşülmesi.

 • Otomatik Tanıma ve Veri Toplama

  Depo ve îmalat süreçlerinde verilerin toplanmasında ve işlenmesinde kullanılan yazılım ve donanım sistemi.

 • Otomatik Tanımlama Sistemi

  Üretim ve hizmet sistemlerinde, bir nesnenin kimliğini elektronik yoldan tanımlayan ve bu veriyi işleyerek bilgi hâline dönüştüren teknoloji.

 • Otomobil

  Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en çok 8 koltuk kapasitesine sahip olan ve yolcu taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt

 • OUT Sipariş Sistemi

  Birçok MRP sisteminde kullanılan; müşteri hizmet düzeyi, stok ve kapasite dengesini dikkate alan, aynı tedârikçiden alınan birden çok parçaya ait sipârişleri eşgüdümlemede kullanılan standart bir sipâriş verme sistemi.

 • Outbound Logistics

  Şirket ile müşteriler arasında gerçekleşen sipariş işlemleri, paketleme, dağıtım, araç-kargo takibi, teslimat, iadeler,vbg. lojistik faaliyetlerdir.

 • Özel Antrepo

  Bir firmanın sadece kendine ait malları depoladığı antrepo tipidir.

 • Özel izin belgesi

  Taşımalarda geçiş belgesi aranmadan, geçiş belgesi yerine geçmek üzere ve Türk ihraç ürünlerini taşımak amacıyla yabancı plakalı taşıtlara verilen belge

 • Özel Marka – Private Label

  Bir şirketin kendi adı ile tasarladığı, ürettiği veya ürettirdiği ürün (Aynı zamanda şirket markası veya pazarlama markası olarak da adlandırılır.).

 • Özel Sözleşmeli Taşıyıcı

  Araçlarını, müşterilerinin kullanmaları için bir sözleşme gereğince tahsis eden üçüncü parti şirket.

 • Özet Beyan

  İthal ve ihraç edilecek eşyanın gümrüğe geldiğini gösteren bir belgedir. Manifestolar nakliyeciler tarafından eşya konişmentosuna göre doldurularak ilgili gümrüğe verilir.

 • Özmal taşıt

  Yetki belgesi sahibi adına motorlu araç tescil ve motorlu araç trafik belgelerinde kayıtlı taşıt

 • Özvarlık Temelli Lojistik Şirket

  Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olan lojistik şirket.

 • Özvarlık Temelli Olmayan Lojistik Şirket

  Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olmayan lojistik şirket.