LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • Tactics

  İntermodal yük gönderilerinin; varolan taşımacılık sistemi ile bütünleşik ve otomatik şeklide transferi projesi.

 • Takdiri Ücret – Arbitrary

  "Beklenmedik yerel koşulları karşılamak üzere normal yük ücretine eklenen masraf. Farklı müşterilere ait yükleri taşırken, taşıyıcı tarafından her bir müşteriye uygulanan sabit ücret."

 • Takt Süresi – Takt Time

  Müşteri isteklerini karşılamak için, satış düzeyine bağlı olarak bir parça veya ürünü hangi sıklıkla üretmemiz gerektiğini belirten süre değeri.

 • Talebe Göre Paketleme

  Müşteri isteklerini dikkate alarak, ürünlerin paketlenmesine yönelik katma değerli hizmet.

 • Talep Zinciri Yönetimi

  Tedarik zincirinin, çekme esaslı yönetim şekli.

 • Talep – Arz Dengeleme

  Talep ile kaynaklar arasındaki farkı azaltmak için pazarlama, fiyatlandırma, depolama, paketleme vb. faaliyetler ile ayarlama yaparak mâliyetleri en iyi noktaya çekme çalışması.

 • Talep – Demand

  Belirli bir malzemenin belirli bir miktarı için ortaya çıkan gereksinim.

 • Tam Treyler Yükü

  Bir treylerin taşıma kapasitesini, hacim ve/veya ağırlık yönünden tam olarak dolduran yük.

 • Tam ve Zamanında Teslimat

  Müşteri hizmetinin ölçüsü (Bir sipârişin tam ve zamanında olduğunun düşünülmesi için sipârişin tüm kalemlerinin zamanında ve istenen miktarda teslim edilmesi gerekir.).

 • Tam Zamanında II – Just-In-Time II

  Varolan ürünler için olan müşteri taleplerini hızlı yanıtlayabilmek veya yeni ürün tasarımlarını hızlandırmak üzere, temin süresini azaltmaya odaklanmış, müşteri-tedârikçi işbirliğine ve bütünleşmesine dayanan bir yaklaşım (Müşteri ve tedârikçi arasındaki şirketler arası ve şirketteki fonksiyonlar arası bağlantılar, arada organizasyonel duvarlar kalmayacak şekilde oluşturulur. Örneğin müşteri tesisinde tedârikçi tarafından gerçekleştirilen işlemler, bu kapsamda değerlendirilir.).

 • Tam Zamanında Teslimat Sistemi

  Gerekli malzemenin, gereken zamanda ve miktarda, gereken yerden alınıp, gereken yere, gereken zamanda ve istenilen koşullara uygun olarak sevk ve teslîmatına yönelik sistem.

 • Tam Zamanında Üretim

  Çekme esaslı düzgün üretim akışını sağlamak amacıyla; gerekli malzemenin, tam zamanında, gereken miktarda, gereken kalitede, gereken yerde ve en az mâliyetle üretilmesine yönelik, üretimin sık ve düşük parti büyüklükleri ile gerçekleştirildiği sistem (Bu şekilde stoklar ile kayıpların en aza indirildiği yalın bir üretim sistemi oluşturulur. Sıfır hata, sıfır arıza, sıfır stok, sıfır bekleme gibi hedeflere yaklaşılmaya çalışılır).

 • Tampon Stok – Buffer Stock

  Üretim akışını dengelemek amacıyla iş merkezleri arasında tutulan stok.

 • Tarife Dışı Engeller

  Bazı ürünlerin ithalatlarını engellemek için devletler tarafından konulan tarife dışı bürokratik engeller (Örneğin mâliyetleri veya süreyi artıran uygulamalar gibi.).

 • Taşıma

  Belirli noktalar arasında geçekleştirilen insan ve yük aktarımıdır.

 • Taşıma güzergahı

  Taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yol

 • Taşıma hattı

  Düzenli yolcu taşımacılığında, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerler

 • Taşıma irsaliyesi

  Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belge

 • Taşıma işleri organizatörü

  Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın taşımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde taşımacı kabul edilerek, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil kendi nam ve hesabına taşıma yaptırarak taşıma faturası düzenleyecek tüzel kişiler

 • Taşıma senedi

  Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında akdedilen, ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikte belirlenen şartları ihtiva eden belge ile bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek olan taşıma faturası, taşıma irsaliyesi veya irsaliyeli taşıma faturası

 • Taşıt belgesi

  Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belge

 • Taşıt Dizisi

  Karayolunda, bir ünite olarak hareket eden bağlı taşıtlara denilir.

 • Taşıt kartı

  Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinin eki taşıt belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu belge altında çalıştırılabileceğini gösteren belge

 • Taşıt katarı

  Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en az bir çeken ve en çok iki çekilen römorktan oluşan araç

 • Tedarik Zinciri Yönetimi

  Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının ham maddesinin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki üretimin ve hareketinin etkili bir biçimde planlanması uygulanması, taşınması, depolanması, ve kontrol altında tutulması hizmetidir.

 • Tersine Lojistik

  Müşteriye yapılan teslimat sonrası hasar, iade, red, ambalaj malzemelerinin geri kazanımı, kullanım süresi dolma, modası geçme, elden çıkarma, onarım vb. malların müşterilerden orijin noktasına geri götürülmesidir.

 • TEU

  (Twenty Food Equivalent) Konteyner ölçü birimi.

 • TIR İşlemi

  TIR taşımacılığının, bir akit ülkenin hareket veya giriş (yol boyu) Gümrük İdaresi ile varış veya çıkış (yol boyu) Gümrük İdaresi arasında gerçekleştirilen kısmıdır.

 • TIR Karnesi

  TIR Sözleşmesi teknik eklerinde yer alan uluslararası kuruluş (halen Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği IRU) tarafından basılarak üye ülkelerin Kefil Kuruluşları aracılığıyla taşıyıcıların kullanımına sunulan, TIR Sistemi altında eşya taşımaya mahsus belgedir.

 • TIR Karnesi Hamili

  Sözleşme’nin ilgili hükümlerine uygun olarak kendisine TIR karnesi verilen ve hareket Gümrük idaresinde eşyayı TIR rejimine tabi tutma isteğini belirten bir TIR karnesi formunda adına beyanda bulunulan kişi anlaşılır. TIR karnesi hamili, karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke ilişkin TIR karnesi ile birlikte hareket Gümrük idaresine, yol boyu Gümrük idaresine ve varış Gümrük idaresine sunulmasından ve Sözleşme’nin diğer ilgili hükümlerine tam olarak uyulmasından sorumludur.

 • TIR Sözleşmesi

  Bakanlar Kurulunun 16.1.1985 tarihli, 85/8993 sayılı Kararı ile 12 Mayıs 1985 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanan 1975 tarihli "TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”

 • TIR Taşımacılığı

  TIR Sözleşmesi ile saptanan TIR rejimi altında eşyaların bir hareket noktasındaki Gümrük idaresinden bir varış noktasındaki Gümrük İdaresine taşınmasına denir.

 • Toptan Fiyat Sözleşmesi

  Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, tedârikçi tarafından belirlendiği sözleşme.

 • TRACECA

  İpek Yolunun yeniden canlandırılması amacıyla bir Avrupa-Kafkasya-Asya çok modlu taşımacılık koridoru oluşturmak için 12 ülkenin yaptığı çok taraflı temel anlaşma.

 • Trafik Dengesi – Traffic Balance

  Bir ticaret hattında giden ve gelen yolcu, yük veya ekipman (araç/taşıt) miktarlarının aynı olması.

 • Trafik Yönetimi – Traffic Management

  Taşıma modlarının, taşıyıcıların ve ilgili hizmetlerin yönetimi.

 • Transit Stok – In-Transit Inventory

  Ürünlerin sevkiyatı sırasında oluşan, henüz kullanıma ve satışa hazır olmayan, yoldaki (sipâriş edilmiş) stok.

 • Transit taşıma

  Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan taşımaları kapsayan yolcu veya eşya taşıma

 • Transit Yükleme – Transshipment

  Uluslararası taşımacılıkta yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya transferi (Genellikle deniz taşımacılığında kullanılır.).

 • Transpalet

  Paletlerin kaldırılıp bir yerden başka bir yere taşınması için kullanılan, manuel çalışan tekerlekli aletlere verilen isimdir.

 • Treyçek – Truck

  "Semi-Trailer Truck, Lorry, Tractor Trailer En az iki dingilli motorlu çekici ile üstüne farklı amaçlı ekipman veya kasa monte edilebilen şasiden oluşan, treyler çeken ticarî karayolu yük taşıma aracı (Amerikan İngilizcesinde Truck veya Semi-Trailer Truck, Britanya İngilizcesinde de Lorry veya Tractor Trailer kullanılmaktadır)."

 • Treyler Yükünden Az

  Bir treylerin taşıma kapasitesini, hacim ve/veya ağırlık yönünden tam olarak doldurmayan yük.

 • Tüketici – End-Customer

  Ürünün en son satılarak tüketildiği müşteri.

 • Tüm Riskler Poliçesi – All Risk Policy

  Malın zarar görmesi ve kaybı ile ilgili tüm riskleri içeren sigorta poliçesi.

 • Tüm Tedarik Zinciri Yanıtlama Süresi

  Pazardaki değişimlere yanıt verme süresi ve yeteneğinin bir ölçütü.

 • Tüm Test ve Elden Çıkarma Süresi

  Ürünün, üretim başlangıcından sevkiyatına kadar gerçekleştirilen tüm test, doküman kontrolu ve onay süreci süresi.