LOJİSTİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ
 • UBAK Belgesi – ECMT Document

  Uluslararası kara taşımacılığı yapmak üzere başvuran şirketlere, UBAK sekreteryası tarafından belirlenen kotalara göre, ilgili ülkenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen belge.

 • UCP

  "Unıform Customs and Practice for Dokumentary Credits" için kısaltma.Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yayınlanan,uluslar arası ticaret için en sık kullanılan ödeme standardı.Akreditif ödemeleri gibi,taşımacılık ve bankacılık alanındaki yeni değişimleri güncelleyen yayın.

 • Ücret tarifesi

  Düzenli taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belge

 • Üçüncü Parti Lojistik

  Müşterilerinin lojistik faaliyetlerini (öncelikle taşıma ve depolama) üstlenen ve konusunda uzman olan lojistik şirketler (Birinci parti ifâdesi ile satıcı şirket, ikinci parti ifadesi ile alıcı şirket, üçüncü parti ifadesi ile ise satıcı ve alıcı şirketler arasındaki bâzı hizmetleri üstlenen şirket kastedilmektedir).

 • Üçüncü ülke taşıması

  Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşıma

 • UFC

  "Uniform Freight Classifications" için kısaltma.Taşımacılık standartları.

 • Ulaştırma Bakanları Konferansı (UBAK)

  Üye ülkeler arasında uluslararası taşımacılığın sosyal boyutlarını da kapsamı içine alarak, taşımacılığın daha güvenli ve çevre standartlarına uyumlu filolarla, ekonomik ve teknik olarak etkin ve hızlı bir şekilde yapıldığı bir bütünleşik taşıma sisteminin oluşturulması amacıyla kurulan, Türkiye’nin de kurucu üye olarak bulunduğu devletler arası bir organizasyon.

 • Ulaştırma Modeli

  Ulaştırma Modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir. Ürünlerin kaynaklardan (source) hedeflere (destination) taşınmasıyla ilgilenir. Hedeflerin talep ihtiyaçlarının ve kaynakların arzlarının dikkate alınarak kaynaklar ve hedefler arasında yapılacak taşımalara ait toplam maliyeti en düşük taşıma planını ortaya çıkarmak Ulaştırma Modelinin amacıdır.

 • Ullage

  Aleç.Konteynerin tam dolu olmadığında mevcut olan boş yer.Boş alan,içi sıvı dolu olan varil veya tanklarla doldurulamayacak alan.

 • Uluslararası Denizcilik Örgütü

  Denizcilik sektörüne yönelik düzenlemeler konusunda uzlaşma oluşturmaya çalışan bir Birleşmiş Milletler organizasyonu.

 • Uluslararası Güvenli Konteyner Sözleşmesi

  Bir fabrikanın konteyner üretebilmesi ve üretilen konteynerlerin taşımacılıkta kullanılabilmesi için Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) esaslarını belirlediği bir sözleşme.

 • Uluslararası Karayolu Taşımacılığı

  "International Road Transport Transports Internationaux Routiers (TIR) (Fransızca) Uluslararası Karayolu Taşımacılığının kısaltılmış adı (Türkiye’de hatalı bir biçimde taşımacılıkta kullanılan bir araç adı olarak da günlük kullanım dilinde geçmektedir)."

 • Uluslararası Satılan Malların Sözleşmeleri

  Uluslararası Satış Sözleşmeleri ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen çerçeve sözleşme.

 • Uluslararası Sektörel Sınıflandırma Standardı

  "International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Ekonomik verileri analiz etmek, karşılaştırmak ve istatistiksel olarak değerlendirmek amacıyle sınıflandırmada kullanılan Birleşmiş Milletler Sistemi (Bu sınıflandırma yapısı, bölge veya ülkelere göre farklılıklar göstermektedir)."

 • Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu

  Sivil havacılık konuları ile ilgilenen, devlet temsilcilerini gerekli yasal düzenlemeleri yapmak üzere biraraya getiren Birleşmiş Milletler birimi.

 • Uluslararası Standartlar Örgütü

  “Tüm teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek amacıyla, 1946′da Cenevre’de kurulan uluslararası örgüt.

 • Uluslararası Taşıma

  Bir ülkeden bir ülkeye doğrudan veya transit olarak; karayolu, denizyolu, demiryolu ve/veya havayoluyla yapılan her çeşit taşıma.

 • Uluslararası Teslim Şekilleri – Incoterms

  Ticarî terimlerin, uluslararası satışlarda ülkeler arasında farklı yorumlanmasının önlenmesi ile satıcılara ve alıcılara sorumluluklarını belirtmek amacıyla, Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve kullanılması isteğe bağlı olan uluslararası yorum kuralları.

 • Unclaimed Freight

  Alıcısı tarafından istenmeyen,soruşturulmayan veya teslim alınmayan yük.

 • Undercharge

  Gerçek tutarından daha az ücretlendirmek.

 • Unit Train

  Gidileceği yönü belirlenmiş ya da rotada yapılan değişikliklerde kullanılmak üzere belirlenmiş yaklaşık 100 adet vagon.

 • Unitzation

  Konsolidasyon.Palet gibi,birden fazla yükü toparlayıp tek parça haline getirmek.

 • Unloading

  Boşaltmak.Gemideki malları indirmek.

 • Üretim Kaynakları Planlaması

  Üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla, bir şirketin malzeme, makina, işçilik, finansman, depo, enerji vd. kaynaklarının eşgüdümlü bir şekilde ve belirli kısıt ve ölçütlere uygun olarak plânlanması ve kontrol edilmesi.

 • Üretim Paylaşımı – Production Sharing

  Bir küresel şirketin farklı üretim evrelerini küresel kapsamda farklı şirketlere, bu şirketlerin öz yetkinliklerini düşünerek paylaştırması ve bu şekilde dünya klasında üretimi gerçekleştirmesi.

 • Üretim Planlama ve Çizelgeleme

  Teslim sürelerini karşılayacak şekilde; kaynak, malzeme vb. kısıtları dikkate alarak, ayrıntılı ve optimize planlama ve programlama.

 • Üretim Yönetimi

  Malzeme, işçilik, enerji, makina vb. üretim kaynakları kullanılarak, kullanıcılar için yararlı ürün ve/veya hizmetler oluşturulmasıyla ilgili yönetsel faaliyetlerin bütünü.

 • Üretim Yönetimi Derneği

  APICS, merkezi Chicago – Illinois / ABD olan, üretim/operasyon yönetimi, envanter, tedârik zinciri, malzeme yönetimi, satınalma ve lojistik alanlarında küresel olarak lider ve bilgi sağlayıcı, önceki açılımı American Production and Inventory Control Society olan kurum.

 • Üretim – Production

  Malzeme, işçilik, enerji, makina vb. üretim kaynaklarını kullanarak kullanıcılar için yararlı ürün ve/veya hizmetler oluşturulması.

 • Üretimden Nakliyeye Toplam Süre

  Ürünün üretici tarafından sevkedilebilir olduğunun bildirilmesinden, müşteriye gönderilmesine kadar geçen ortalama süre.

 • Ürün Ailesine Göre Depolama Politikası

  Birbiriyle eşzamanlı olarak işlem gören malzemelerin veya aynı ürün ailesine ait ürünlerin birbirlerine yakın stok alanlarında depolanması politikası.

 • Ürün Stoğu – Finished Goods Inventory (FGI)

  Sevkiyata hazır durumda olan ürün.

 • Ürün Yaşam Döngüsü

  Yeni bir ürünün, pazarda doğuş, büyüme, doyum ve demode olma evrelerinin tümünü ifâde eden kavram.

 • Üst Düzey Yönetici (ÜDY)

  Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişi

 • Üst ve Yanları Açık Konteyner

  İki yanı ve tavanı olmayan, bâzen her iki baş kısmı da yerinden çıkarılabilen, tabanı kalın olan, her iki yandan ve üstten yüklemeye uygun olan konteyner.

 • Üstten Yükleyici

  Yükleri üst kısmından tutarak kaldıran, taşıyan ve yerleştiren malzeme elleçleme ekipmanı.

 • Üstü Açık Konteyner

  Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından çaka vb. donanım ile yüklenemeyen blok mermer, düz cam, makina gibi yüklerin konduğu, üstü açık konteyner (Gereğinde üstü özel brandalar ile örtülür.).

 • Uydudan Araç Takip Sistemi

  Motorlu araca monte edilmiş bir Mobil Araç Terminal Seti ekipmanını kullanarak, araçların konum bilgilerinin, periyodik olarak tâkibinin yapıldığı merkeze uydu bazlı (Eutelsat, Qualmcolm vb.) sistemler üzerinden aktarılarak tâkibine, kontroluna ve yönetilmesine, ayrıca ekran-klavye birimi ile donanmış olanların merkez ofis ile karşılıklı olarak veri haberleşmesine olanak sağlayan sistemin bütünü.

 • Uygulama Hizmet Sağlayıcı

  İnternet üzerinden uygulama yazılımları kullanım hizmeti veren şirketler.

 • Uygun Taşımacılık – Co-Modality

  Müşteri/ürün vb. özellikler dikkate alınarak en uygun tek veya karma taşımacılık sisteminin seçilmesi.

 • Uzlaşma – Concurrence

  Taşıyıcı tarafından imzalanan ve ICC (International Chamber of Commerce) tarafından kayda alınan bir doküman (Taşıyıcının, belirlenmiş bir acenta tarafından yayınlanan fiyat listesindeki ücretlere tâbi olduğunu gösterir).